درباره ما
تاريخچه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

سابقه فعالیت های آموزشی این دانشگاه به تاسیس مجموعه آموزشی و پژوهشی هرمزگان در سال 1362 توسط سازمان منطقه ای بهداری استان هرمزگان باز می گردد. این مجموعه با مجوز شماره 7493 مورخ 9/11/65 وزیر محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشکده پرستاری و مامایی تغییر نام یافت.

از سوی دیگر، دانشکده پزشکی بندرعباس نیز در تاریخ 1/12/1365 بنا بر مجوز تصویب شده در دومین جلسه (30/9/1365) شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین در نتیجه تلاش و زحمات بی وقفه مقامات وقت استان تاسیس گردید.

شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در اقدام بعدی خود در جلسه چهاردهم به تاریخ 12/7/1366 با درخواست شماره 1655 مورخ 6/7/1366 دانشکده پزشکی بندرعباس مبنی بر تقاضای اطلاق عنوان دانشگاه به این دانشکده موافقت بعمل آورد و دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس تشکیل گردید.

در جلسه هیجدهم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در تاریخ 25/2/1367 مقرر گردید دانشگاههای علوم پزشکی هر استان به نام همان استان نامگذاری شوند. و نهایتا اینکه در اجرای مصوبه شماره 7447/د ش مورخ 14/12/72 شورای عالی اداری کشور مبنی بر ادغام سازمان منطقه بهداشت و درمان در دانشگاه های علوم پزشکی و تشکیل دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ، سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان هرمزگان و دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در یکدیگر انجام گردیدند و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمزگان تشکیل گردید.