تماس با ما
ایران، هرمزگان، بندرعباس، بلوار شهید چمران،دانشگاه علوم پزشکی
تلفن:076-33333280
كدپستی: 7916613885
پست الکترونیک: research@hums.ac.ir