محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش- اپیدمیولوژی و الگوی مصرف دخانیات                                                           

- دخانیات از دیدگاه اسلام

- روشهای پیشگیری، مصرف و ترک دخانیات

- دخانیات و سلامت روان

- دخانیات و بیماری های قلبی و ریوی

- دخانیات و اقتصاد

- دخانیات و عوامل اجتماعی و فرهنگی