راهنمای نگارش چکیده مقالات

صفحه اصلی > راهنمای نگارش چکیده مقالات

راهنمای نگارش چکیده مقاله:

1-     زبان چکیده مقاله: زبان چکیده فارسی یا انگلیسی می باشد

2-    چکیده فارسی شامل موارد زیر می باشد :
مقدمه، روش کار، نتایج، نتیجه گیری,کلمات کلیدی

3-  چکیده انگلیسی شامل موارد زیرمی باشد:  
  Background Methods, ,ResultsConclusion , , key words

 

4-    حداقل 250 لغت و حداکثر 450 لغت

5-    حداقل 3 و حداکثر 5 کلید واژه

6-    اسامی نویسندگان به ترتیب اثرگذاری در طرح قید گردد، نام کامل کلیه  نویسندگان، وابستگی (Affiliation)و پست الکترونیک الزامی است. قید نشانی پستی، تلفن ثابت و همراه در مورد فرد ارائه دهنده پوستر الزامی است.

نکات مهم:

 

v     با توجه به ارائه گواهی مقاله، تنها به یک نویسنده(ارائه دهنده مقاله )،حتماً ارائه دهنده مقاله مشخص گردد.لذا ذکر نام و نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله، وابستگی(Affiliation)، پست الکترونیکی و تلفن ثابت و همراه ضروری است.

v     چکیده مقالات باید بدون رفرنس باشد.

 

v     در صورت عدم رعایت اصول فوق، خلاصه مقاله وارد پروسه داوری نخواهد شد.