تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهمتاریخ برگزاری همایش : 5 تا 7 دی ماه 1397

تاریخ پذیرش مقاله : 97/2/1 لغایت 97/7/30

زمان داوری مقالات: 97/7/1 لغایت 97/8/30
آخرین مهلت ثبت نام: 97/9/25